Technical Catalogue

 • Kata
  • Kukishin Ryu Daken Taijutsu
  • Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu
  • Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu
  • Shinden Fudo Ryu Jutaijutsu
  • Gyokko Ryu Kosshijutsu
  • Koto Ryu Koppojutsu
  • Togakure Ryu Ninjutsu